Prev Up Next
Go backward to Összefoglalás / Summary
Go up to Top
Go forward to Módszerek, adatok és szoftverek

Bevezetés, célkitûzések

A sérülékeny vízbázisok védelmére indított országos program keretében az Északmagyarországi Vízügyi Igazgatóság pályázatot írt ki a Sajó völgyében fekvô Kazincbarcika I-II. vízmûvek, valamint az ezektôl 6-7 km távolságra lévô, a Bódva völgyében fekvô borsodsziráki vízmû hidrogeológiai viszonyainak, illetve a vízbázisvédelem egyéb feltételeinek a feltárására.

A Golder a pályázaton kapott megbízáshoz kapcsolódó feladatok közül a terület felszínalatti áramlási viszonyainak elôzetes modellezésébe bevonta a Relief Laboratóriumot.

A jelenlegi munka célja a Kazincbarcika térségében a felszínalatti lefolyást leíró numerikus modell létrehozása, amellyel a késôbbiekben vizsgálható lesz a terület vízbázisainak vízminôségét döntôen befolyásoló felszínalatti lefolyás és anyagszállítás (transzport).

A munka elsô lépéseként a numerikus modell elsô változata (váza) készült el, amelynek fokozatos finomításával (több, pontosabb, újabb adat felhasználásával) a területrôl nyert kép tovább árnyalható. A kétdimenziós, stacionárius vízáramlást feltételezô modell a h piezometrikus nyomást szolgáltatja elsôdleges eredménymennyiségként, amelynek gradiensébôl, valamint a modellezett területre jellemzô K szivárgási tényezôbôl egy adott idôszakra (pl. 50 évre) vett utánpótlódási terület lehatárolható.


1998.11.25 <ferenc@relief.hu>

Prev Up Next