Up Next
Go up to Top
Go forward to Bevezetés, célkitûzések

Összefoglalás / Summary

A Golder Associates megbízást kapott az északkelet-magyarországi, a Sajó és a Bódva völgyében fekvô Borsodszirák és Kazincbarcika települések vízbázisai védelmének kidolgozására. A védelem egyik elsô lépése a helyszín elôzetes modellezése volt, amelybe a Golder bevonta a Relief Laboratóriumot. A kétdimenziós modell 459 km2-es területet fed le. A numerikus modell a felszínalatti hidraulika klasszikusnak számító megfontolásain alapul. A területet diszkretizáló 45900 véges elem hidraulikai jellemzôi a folyóvölgyekben lerakódott kavicsterasz vonalát igyekeznek követni. A modellben alkalmazott peremfeltételek a folyók vonalát, a vízkivételeket, a csapadékból származó beszivárgást, valamint - a modell fejlesztésének korai fázisában - a kavicsteraszon kívül esô domborzatot írja le.

A numerikus modell által szolgáltatott elsôdleges eredménymennyiség a piezometrikus nyomásmezô, amelynek gradiensébôl és a hidraulikai anyagjellemzôkbôl a szivárgási sebességmezô számolható. Ez utóbbi felhasználásával határoltuk le a vízbázisok körul az 1, 5 és 50 éves hozzáfolyási területeket.

Bár az eredmények kvalitatíve helyesen írják le a folyóvölgyekben lezajló felszínalatti áramlást, azok kvantitatív korrekciójához a bemenô adatok pontosítása és kiegészítése volna szükséges. Az ebben a jelentésben dokumentált munka célkitûzése és fô eredménye mégis egy olyan modulszerû szoftver- és adathalmaz létrehozása volt, amelynek elemei bár függnek egymástól, egyenként is könnyedén frissíthetôk a végeredmények pontosítása céljából.


Golder, Hungary designs water conservation measures for the subsurface water resources of the two settlements Borsodszirák and Kazincbarcika located in the valleys of the Sajó and Bódva rivers in north-eastern Hungary. One of the first steps of this activity was the preliminary numerical modelling of the site, ordered from The Relief Laboratory. The 2D, steady-state model discretised the 459 km2 area with 45900 finite elements, and was based on rather classic considerations of the groundwater science. The material properties of the finite elements tried to describe the lay of the gravel layer in the vicinity of the river beds. Prescribed constant head boundary conditions described the rivers and the saturated zone beyond the gravel, and nodal flow was used at the locations of the discharging wells as well as to model airborne recharge.

The model predicts the piezometric head field, the velocity field and the upgradient pathlines starting from the discharging wells and travelling for 1, 5 and 50 years (backtracking).


1998.11.25 <ferenc@relief.hu>

Up Next