Prev Up Next
Go backward to Végpont
Go up to Függelék A
Go forward to Példák

Továbblépés

A továbbhaladás történhet

Belsô pont

Amennyiben az áramvonal kezdôpontja egy véges elem belsejére esik, úgy a továbbhaladás iránya az elemre jellemzô, az elem belsejében konstans sebességvektor. A sebességvektor a vele nem párhuzamos éleket valahol metszi. A haladási irány, valamint annak a feltételnek az ismeretében, hogy az áramvonal következô pontja az elem kerületére esik, a metszéspontok közül a megfelelô egyértelmûen kiválasztható.

Él

Ha az áramvonal egy elem élének belsô pontjára jutott, elôször megvizsgáljuk, hogy a szomszédos elemre jellemzô sebességvektor a szomszédos elem felé mozdítja-e az áramvonalat. Ha igen, az áramvonal a szomszédos elemben folytatja az útját annak valamelyik éléig. Ha nem, az új irányt a két elem sebességvektorának átlaga adja. Ebben az esetben az áramvonal a két elem éleinek egyikén fog kilépni.

Csomópont

Ha az áramvonal egy elembôl annak egy csomópontján lép ki, úgy elôször azt vizsgáljuk meg, hogy az elemhez éllel kapcsolódó két olyan szomszéd közül, amelyek tartalmazzák a nevezett csomópontot, akad-e, amelyben az áramvonal folytathatja az útját. Ha igen, a következô pont iránya ennek a szomszédnak a sebességvektora, a következô pont pedig a szomszéd éleinek valamelyikére esik majd. Ha nem, az új irány a nevezett csomópontot tartalmazó valamennyi elem sebességvektorának átlaga lesz, az áramvonal következô pontja pedig ezen elemek éleinek valamelyikére fog esni.

Az áramvonal által felhasznált idô

Az áramvonal által egy véges elemben töltött idôt a megtett út és az alkalmazott sebességvektor nagyságának hányadosaként számoljuk. Hangsúlyozzuk, hogy a sebességvektor nem feltétlenül az elemre jellemzô, hanem - a fentiekben bemutatott módon - lehet két vagy több elem sebességvektorának átlaga is.


1998.11.25 <ferenc@relief.hu>

Prev Up Next